Zápis do 1. třídy ZŠ

Termín zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025:

  • úterý 16. 4. 2024 od 13.00 hod. do 17 hod.
  • čtvrtek 18. 4. 2024 od 15 do 17 hod.

Informace k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zákonný zástupce je podle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,(Školský zákon) povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 6 let a pro děti, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.  

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Na základě písemné žádosti zákonného zástupce a doporučujícího vyjádření školského poradenského zařízení může být k plnění povinné školní docházky přijato i dítě, které dosáhne šesti let věku od září do konce prosince školního roku 2024/2025.

Ředitelka školy může podle §37 odst. 4 Školského zákona odložit začátek povinné školní docházky o jeden rok. O odklad povinné školní docházky může zákonný zástupce písemně požádat v době zápisu (nejpozději do 30. 4. 2024). Žádost musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění – doporučujeme zařazení do přípravné třídy,  jejíž vzdělávací program je zaměřený na vyrovnání případných vývojových deficitů (např. logopedické problémy, percepční a sociální nezralost).

Dojde-li k zjištění školní nezralosti žáka až v době po nástupu do 1. třídy, může ředitelka  školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok. 

Průběh zápisu

Formální část

Zákonný zástupce přinese k zápisu svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte.

Přímo u zápisu vyplní zákonný zástupce žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář žádosti  je možné stáhnout na stránkách naší školy. Každé  žádosti bude přiděleno číslo jednací a každému účastníku zápisu bude přiděleno registrační číslo, pod nímž bude zveřejněno rozhodnutí o přijetí na webových stránkách školy a na viditelném místě v budově školy. Seznam bude zveřejněn oběma způsoby po dobu 15 dnů. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

O přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu každého dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno. (Případné rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasíláno
v písemné podobě).

Po nabytí právní moci je pro školu toto rozhodnutí závazné a přijaté dítě má právní nárok stát se od školního roku 2024/2025 žákem Základní školy a Mateřské školy Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace.

Motivační část zápisu

Hlavním cílem zápisu je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

V rámci neformálních aktivit s dítětem  (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity) pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Doba přímé komunikace odpovídá věkové vyzrálosti a schopnostem dítěte, trvá nejvýše 20 minut. Vše probíhá zábavnou formou,  děti nemusí mít ze zápisu žádné obavy.

Kritéria pro přijetí k základnímu vzdělávání

V případě, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání nepřesáhne stanovený počet volných míst v prvních ročnících následujícího školního roku, budou přijati všichni zájemci na základě takto podaných žádostí.

V případě, že počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání přesáhne stanovený počet volných míst v prvním ročníku následujícího školního roku, bude uplatňováno zákonné kritérium – přednostně budou přijímány děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy, u cizince hlášené místo pobytu v ČR. 

Dokumenty ke stažení: