ZÁKLADNÍ ŠKOLA  Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou
kontakty: mobil: +420 731 411 924, tel.: +420 318 677 113, skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
Bank. účet: Česká Spořitelna – 524804309/0800

Speciální třídy

Historie speciálního vzdělávání v naší škole začíná ve školním roce 1993/1994, kdy do školy začali docházet první žáci s postižením. V současné době jsou ve škole dvě speciální třídy. Tyto třídy navštěvují žáci, kteří jsou vzděláváni podle ŠVP CESTA – školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se středně těžkým postižením (DÍL I) a žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami (Díl II).

Pro každého žáka je vypracován individuální vzdělávací plán zohledňující jeho schopnosti, dovednosti, možnosti „tempo“, ale také zájmy a záliby. Hlavním cílem je, aby žáci speciálních tříd získali takové dovednosti, znalosti a návyky, které by jim umožnily co nejvíce a co nejsamostatněji se zapojit do běžného života.

Na každý měsíc je stanoven tematický plán zaměřený na různé oblasti života. Témata tohoto plánu prolínají všemi vyučovanými předměty. Jsou voleny různé formy výuky – společná práce, individuální výuka, samostatná práce, průběžně jsou zařazovány přestávky. Žáci speciálních tříd se účastní některých akcí společně se žáky běžných tříd.


ST I.S

třídní učitelka: Bc. Petra Nováková, DiS.,
asistentky pedagoga: Milena Drábková, Bc. Martina Vacková

ST II.S

třídní učitelka: Mgr. Jitka Kakešová
asistentky pedagoga:  Pavlína Procházková, Alena Turková