ZÁKLADNÍ ŠKOLA  Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou
kontakty: mobil: +420 731 411 924, tel.: +420 318 677 113, skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
Bank. účet: Česká Spořitelna – 524804309/0800

Výchovný poradce

Mgr. Tereza Folbrechtová

Kontakt

E-mail: tereza.folbrechtova@zsmskamyknv.cz

Telefon: +420 720 411 923

Konzultační hodiny:

Kdykoliv po telefonické dohodě

Dokumenty:

Užitečné odkazy a kontakty:

www.proskoly.cz – testy volby povolání a dětských schopností
www.infoabsolvent.cz – informační systém pro absolventy, přehled škol a jejich oborů
www.atlasskolstvi.cz – přehled škol a jejich oborů
portal.mpsv.cz/ – Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí
www.pppstredoceska.cz/ – PPP Příbram
www.zkousky-nanecisto.cz/– testy od páté třídy po maturitu
www.scio.cz – testy na přijímací zkoušky, možno zakoupit nebo zadarmo vyzkoušet demo verzi

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje pracoviště Příbram

Žádost o vyšetření lze podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.pppsk.cz

Adresa: Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram

Vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Štěpán Duník

Telefon: 318 624 085
Fax: 318 627 758
Mobil: 733 640 081
e-mailpribram@pppsk.cz


Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy

Před vánočními prázdninami obdrží žáci kopii formuláře přihlášky, vyplní potřebné údaje a odevzdají výchovné poradkyni. Podle uvedených údajů vyplníme tiskopis závazné přihlášky, doplníme pololetní klasifikaci, ředitel školy potvrdí svým podpisem a razítkem její platnost a přihlášky rozdáme žákům. Takto vyplněnou přihlášku uchazeč doručí nejpozději do 1. března na vybranou střední školu.

Součástí přihlášky je také potvrzení od lékaře. Nezapomeňte si ověřit, zda toto potvrzení střední škola vyžaduje (v Atlasu školství, na webových stránkách střední školy, u výchovného poradce)

Počet přihlášek na střední školy – jen 2 přihlášky

Pro 1. kolo přijímacího řízení podává uchazeč 2 přihlášky. Pokud se uchazeč hlásí jen na jednu školu, druhou školu nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání obvykle do 1. března daného roku, v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu daného roku.

Předávání přihlášek na střední školy

Uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaným počtem přijímaných žáků obvykle do konce ledna.

Termíny testů jednotných přijímacích zkoušek

MŠMT stanovilo ve školním roce 2022/2023 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:
ŘÁDNÝ TERMÍN:
a) obory šestiletých a osmiletých gymnázií:
1. termín 17. dubna 2023
2. termín 18. dubna 2023
b) čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového:
1. termín 13. dubna 2023
2. termín 14. dubna 2023
NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:
1. termín 10. května 2023
2. termín 11. května 2023

Ředitel školy může stanovit školní přijímací zkoušku, přičemž stanoví v 1. kole
min. dva termíny, a to v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, v období od 22. dubna do 30. dubna pro ostatní obory vzdělání.

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

Obsah jednotných testů

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium.

Výsledky přijímacího řízení

  • U oborů vzdělání s maturitní zkouškou a stanovenou jednotnou zkouškou:

Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna, ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní      celkové hodnocení uchazečů v 1. kole;

  • U oborů vzdělání bez maturitní zkoušky:

Ředitel školy zveřejní hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání přijímací zkoušky, pokud se školní přijímací zkouška konala.
Pokud se školní přijímací zkouška nekonala – v termínu od 22. dubna do 30. dubna,; v tomto termínu zároveň odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na SŠ potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Cvičné testy