Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Rady rodičům

Před nástupem do mateřské školy

 • Mluvte s dítětem o tom, co se v mateřské škole dělá a jaké to tam je. Seznamte je s kamarádem, který již mateřskou školu navštěvuje (pouze má-li dobré zkušenosti, aby Vaše dítě nevystrašil barvitým líčením špatných zážitků). Vyhněte se negativním popisům jako „tam tě naučí poslouchat, nebudou se tě na nic ptát“ … apod.
 • Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu se rozlučte (neodcházejte tajně) a ujistěte ho, že se vrátíte. Dítě potřebuje mít pocit, že se na vás může spolehnout.
 • Zvyšujte sebedůvěru dítěte. Ujistěte dítě, že mu věříte, a že to zvládne. Dítě musí mít k mateřské škole kladný vztah, z toho důvodu nikdy mateřskou školou nevyhrožujte (dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest).
 • Veďte své dítě k větší samostatnosti, zvláště v hygieně, oblékání a jídle.Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat.
 • Zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítě jeho úzkosti. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčeni o tom, že dítě do mateřské školy dát chcete, pak byste měli přehodnotit nástup dítěte. Případně se dohodněte, že dítě bude vodit do MŠ ten, který s tím má menší problém.
 • Mluvte s pedagogem o adaptaci svého dítěte na nové prostředí.

V mateřské škole

 • Mámo táto, neměj strach, když se od tebe odloučím a nemluv o tom přede mnou.
 • Nechej mě samostatně: jíst, oblékat se, pomoz mi až tehdy, je-li to potřeba. Veď mě k pořádku.
 • Do školy chodím za zábavou a hrou, ne za trest.
 • Seznam mě s prostředím, kamarády a dospělými osobami v MŠ nejdříve za tvé přítomnosti, později to zvládnu sám.
 • Jsem-li nemocný, patřím do postýlky.
 • Pomůže mi, když si přinesu z domova plyšového kamaráda.
 • Nechávej mě ve školce jen nezbytně nutnou dobu, v práci také nejsi déle, než 8 hodin.
 • Při odchodu ze třídy se se mnou rozluč srdečně, ale krátce.
 • Je-li nějaký problém, upozorni paní učitelku.
 • Neklaď na mě nepřiměřené požadavky, ubližuje mi to.
 • Máš-li čas a chuť, pobuď se mnou při jakékoli činnosti během dne.
 • K navození dobrých vztahů přispívá, najdeš-li si čas a zúčastníš-li se se mnou některých aktivit nabízených mateřskou školou.

Další doporučení pro zákonné zástupce, jak pomoci jejich dětem

• Věnujte dítěti soustředěnou pozornost 
Při rozhovoru s dítětem se nezabývejte jinou činností; dejte mu najevo zájem, trpělivě dítě vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.

• Vyprávějte dítěti a čtěte mu
Televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

• Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi
Pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku svého dítěte.

• Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin
Vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

• Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte
Stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost vaše pozorná účast v těchto aktivitách posiluje citovou zralost dítěte.

• Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za 
Oblast těchto aktivit ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

• Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování 
Příroda je velká tělocvična, prospěje nejen dítěti, ale i vám.

• Trénujte změny denního režimu související s povinnou školní docházkou a nástupem do základní školy
Ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres vás všech připravujte společně dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

• Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi
Rozvíjejte uplatňování základních společenských pravidel při jednání s lidmi, podporujte schopnost vyřizovat drobné vzkazy a nebát se komunikace ve známém prostředí.

Kalendář akcí