Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Platby

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Úplatu za předškolní vzdělávání stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní výše úplaty je stanovena za celodenní docházku dítěte na

500 Kč měsíčně

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně
  • Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle § 6 odst. 6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění.
  • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.
  • Úhrada úplaty za kalendářní měsíc musí být provedena do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
  • Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na účet školy č. 524804309/0800.
  • Jako variabilní symbol uvádějte vždy přidělené registrační číslo Vašeho dítěte  (toto číslo obdržíte od paní učitelky).

V Kamýku nad Vltavou 10. 6. 2022                       

Ing. Alena Suchopárová, ředitelka

Kalendář akcí