Základní a mateřská škola Kamýk nad Vltavou

Kamýk nad Vltavou 141
262 63 Kamýk nad Vltavou
e-mail: skola@zsmskamyknv.cz
ID datové schránky: w52mbqk
ZŠ – Kamýk nad Vltavou 141
tel.: +420 731 411 924
MŠ – Kamýk nad Vltavou 163
tel.: +420 318 677 114

Školní družina

Kolektiv

Vedoucí družiny
Michaela Práškovátel.: +420 721 979 770
michaela.praskova@zsmskamyknv.cz
I. oddělení
Milena Drábkovámilena.drabkova@zsmskamyknv.cz
II. oddělení
Bc. Lenka Šrůtoválenka.srutova@zsmskamyknv.cz
III. oddělení
Bc. Alice Kotalíkováalice.kotalikova@zsmskamyknv.cz

Vnitřní řád

Vnitřní řád školní družiny je vydán ředitelkou školy v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími platnými předpisy.

Vnitřní řád školní družiny upřesňuje vzájemné vztahy mezi žáky, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy, upravuje organizaci, provoz, vnitřní režim školní družiny, podrobnosti k docházce do školní družiny a zejména upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců školy a všech zainteresovaných s přihlédnutím k místním podmínkám. Dále upravuje podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a pravidlech chování žáků, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a upřesňuje podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.

Seznámení se s tímto Vnitřním řádem je pro žáky, jejich zákonné zástupce i další účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině povinné a jeho naplňování závazné.

Vnitřní řád školní družiny, vzdělávací program, zápisový listek, zmocnění k vyzvedávání, a další důležité dokumenty vztahující se ke školní družině, najdete v sekci Dokumenty.

Krizový plán v případě nevyzvednutí žáka ze školní družiny

  • Telefonický kontakt se zákonným zástupcem žáka.
  • V případě nezastižení zákonného zástupce nebo jím pověřených osob pro vyzvedávání vyčká vychovatelka 15 minut po ukončení provozu ŠD v prostorách ŠD.
  • Po uplynutí 15 minut vychovatelka kontaktuje
    ► vedení školy – 731 411 924
    ► výchovný poradce – 731 411 923

Náklady spojené se zajištěním péče o žáka ponesou zákonní zástupci!

Provoz ŠD o prázdninách

Ve smyslu Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, bude činnost školní družiny v době školních prázdnin, pokud o její provoz nebude zájem, přerušena. V časovém předstihu budete mít vždy možnost projevit svůj zájem o umístění Vašeho dítěte ve školní družině v době školních prázdnin. Informace najdete pravidelně na nástěnce školní družiny.

Výběr z Vnitřního řádu školní družiny

Přijetí žáka k zájmovému vzdělávání

O zařazení žáka k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonných zástupců a v souladu s platnou legislativou. Zákonní zástupci přihlašují svoje dítě k pravidelné docházce do školní družiny písemnou formou na zápisním lístku a sdělí rozsah docházky i způsob odchodu ze školní družiny. Nepřítomnost žáka nebo odchylky od pravidelné docházky sdělí písemně nebo osobně zákonný zástupce vychovatelce.
Zápis žáků do školní družiny na následující školní rok probíhá první den zahájení školního roku. Žáci mohou být do školní družiny přijímáni i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školní družiny. Termín zápisu je zveřejněn v dostatečném předstihu na webových stránkách školy a na informačním místě školy a školní družiny. Dítě je k zájmovému vzdělávání přijímáno na základě žádosti rodičů. Do školní družiny jsou přijímáni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úhrada za ŠD

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §123 ods. 4, stanovila ředitelka školy výši úplaty na 100 Kč měsíčně za každého žáka přijatého do školní družiny.

Úhrada za ŠD za období září až červen ve výši 1000 Kč musí být uhrazena do 30. 9. příslušného školního roku.

Požadovanou částku lze uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo zaslat na účet školy č. ú. 524804309/0800 (do poznámky uvést jméno, příjmení a třídu dítěte).

Orientační režim školní družiny

06:00 – 07:30Ranní ŠDZájmová odpočinková činnost, komunitní kruh
11:05 – 12:30Odpolední ŠDStravování ve školní jídelně, sebeobslužná a odpočinková činnost
12:30 – 13:30 Řízená zájmová činnost, odpočinková činnost
13:30 – 14:30 Rekreační činnost, pohybové aktivity, pobyt venku
14:30 – 15:00 Hygiena, odpolední svačina, spontánní a odpočinková činnost, individuální práce se žáky, didaktické hry
15:00 – 16:00 Příprava na vyučování, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, naučné hry, didaktické hry, odpočinková činnost

Poznámka: Časy denního režimu jsou orientační a během školního roku jsou přizpůsobovány školním aktivitám, aktuálním programovým nabídkám a počasí. Pobyt venku může být zkrácen nebo vynechán z důvodů nepříznivého počasí, jako je silný vítr nebo déšť, nepříznivé rozptylové podmínky, nízká (pod – 10 °C) nebo naopak velmi vysoká teplota vzduchu. Zájmový program je pružný a přizpůsobuje se podle potřeby jak přáním žáků, tak i situacím, které mohou nastat v průběhu dne. Do programu jsou začleňovány návštěvy umělců, divadelní představení, exkurze, projektové dny a další programové aktuální nabídky.

Žáky lze vyzvedávat v těchto časových rozmezích:

A/ 11:30 (po obědě) – 13:30 hodin
B/ 14:30 – 16:00 hodin
C/ nebo konkrétní čas vyzvedávání určuje vychovatelka daného oddělení po dohodě se zákonnými zástupci.

Omlouvání nepřítomnosti žáka

Nemůže-li se žák zúčastnit zájmového vzdělávání, jsou jeho zákonní zástupci povinni omluvit jeho nepřítomnost ve vzdělávání, oznámit dobu trvání nepřítomnosti, včetně důvodu, buď písemně, telefonicky nebo osobně vychovatelce oddělení školní družiny, kam jejich dítě dochází, vedoucí vychovatelce nebo třídní učitelce.

Vnitřní řád školní družiny, vzdělávací program a další důležité dokumenty vztahující se ke školní družině, najdete v sekci Dokumenty.

Kalendář akcí