Povinné předškolní vzdělávání

Právní úprava povinného předškolního vzdělávání

Novelou školského zákona (č.561/2016Sb.) vydanou pod číslem 178/2016 Sb. se s účinností od 1. 1. 2017 zavedlo povinné předškolní vzdělávání, do kterého děti nastoupily poprvé 1.9.2017.

Povinné předškolní vzdělávání (dále jen PPV) se vztahuje na:

  • státní občany České republiky, kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
  • občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají déle než 90 dnů,
  • jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
  • účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz. zákon č.325/1999 Sb.)

Novela školského zákona ukládá zákonným zástupcům dětí novou povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte. Podle § 34 odst. 1 školského zákona trvá povinné předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, není-li dále stanoveno jinak.

  • Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách.
  • Zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno (§ 34a odst. 3). 

Předškolní děti i děti s odkladem školní docházky neplatí úplatu za předškolní vzdělávání.

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Bezúplatnost není omezena měsíci či školními roky, takže i v případě odkladu plnění povinné školní docházky nebo v případě dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do mateřské školy, bude předškolní vzdělávání bezúplatné.

Pro děti vznikla povinnost účastnit se předškolního vzdělávání. Dle zákona je zakotveno ve Školním řádu  MŠ, že dítě, které spadá do skupiny povinného předškolního vzdělávání, dochází do MŠ denně  mezi 8:00 a 12:00 hodinou. Pokud dítě není přítomné v tuto dobu v MŠ, je rodič povinen dítě omluvit – možno telefonicky nebo osobně do 7:30, poté je nutné zapsat „omluvenku“ do omluvného listu v MŠ.