Zápis do MŠ

Co potřebuji k zápisu

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz
  • Lékařské potvrzení o očkování dítěte
  • Přihlášku k předškolnímu vzdělávání (můžete stáhnout na stránkách školy, nebo obdržíte vytištěnou u zápisu)

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Účelem kritérií je stanovit pravidla pro přijímání dětí do mateřské školy v případě vyššího počtu zájemců o přijetí k předškolnímu vzdělávání, než je volná kapacita v mateřské škole. Podle ustanovení §50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, popř. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci Toto neplatí pro děti, které mají povinné předškolní vzdělávání.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  1. Přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31. 8. 2024 (§ 34a odst. 1 a 2 školského zákona) a trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu stanoveném Obcí Kamýk nad Vltavou.
  2. Děti s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem ve školském spádovém obvodu stanoveném Obcí Kamýk nad Vltavou.
  3. Děti starší 3 let, dosáhnou-li tří let nejméně do 31. 8. 2024 (§ 34 odst. 1 a 2 školského zákona), s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu stanoveném Obcí Kamýk nad Vltavou, přičemž při zařazování dětí k předškolnímu vzdělávání bude jako kritérium bráno datum narození, tj. zařazování dětí proběhne dle věku od nejstaršího k nejmladšímu.
  4. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání je od 1. 9. 2024 povinné, s trvalým pobytem mimo školský spádový obvod stanovený Obcí Kamýk nad Vltavou.
  5. Děti 2 leté, tj. dosáhnou-li dvou let nejméně do 31. 8. 2024, s trvalým bydlištěm ve školském spádovém obvodu stanoveném Obcí Kamýk nad Vltavou, přičemž při zařazování dětí k předškolnímu vzdělávání bude jako kritérium bráno datum narození, tj. zařazování dětí proběhne dle věku od nejstaršího k nejmladšímu.
  6. Bez ohledu na stanovená kritéria může ředitelka školy přihlédnout k závažným okolnostem.