Adaptační plán

(pro celodenní docházku) 

Pro snadnější zvykání na nové prostředí a režim byl v zájmu dítěte vytvořen Adaptační plán. Ke každému dítěti je potřeba přistupovat individuálně s respektováním věkových a osobnostních zvláštností.

První fáze adaptace

První fáze adaptace probíhá před nástupem dítěte do mateřské školy. Mateřská škola pořádá před zápisem dětí „Den otevřených dveří“, kdy si mohou zákonní zástupci se svými dětmi prohlédnout prostory mateřské školy, seznámit se s režimem dne, s personálem, s výchovně vzdělávacím procesem v obou třídách, s nabídkou vzdělávacího programu a v neposlední řadě se seznámí s vyučujícími obou tříd. Zároveň škola realizuje aktivity v rámci svých slavností, nejrůznějších svátků a slavnostních momentů, takže i v tuto dobu je možno využít příležitosti prostory mateřské školy navštívit.

Součástí první fáze Adaptačního plánu je:

  • Informační schůzka se zákonnými zástupci přijatých dětí
  • Setkání s přijatými dětmi pro následující školní rok se realizuje formou adaptačního programu zaměřeného na prosociální aktivity.

Pravidla pro účastníky adaptačního programu:

  • Do MŠ mohou pouze děti zdravé.
  • Zákonní zástupci a jejich dítě se přezují, dodržují hygienická pravidla.
  • Zákonní zástupci mají nad svým dítětem po celou dobu dohled
  • Zákonní zástupci nezasahují učitelce do výchovně vzdělávacích aktivit

Druhá fáze adaptace

Druhá fáze adaptace probíhá první den docházky do MŠ;  škola umožňuje pobyt a seznamování se s novým prostředím se zákonným zástupcem od 8:00 do 9:00 hodin.

Třetí fáze adaptace

Třetí fáze adaptace probíhá první dva týdny docházky do MŠ formou časově omezené docházky dle dohody se zákonnými zástupci.

Čtvrtá fáze adaptace

Čtvrtá adaptační fáze ve třetím a čtvrtém týdnu docházky do MŠ probíhá již formou celodenního vzdělávání a jedné polodenní docházky.

Pátá fáze adaptace

Pátá adaptační fáze směřuje po prvním měsíci k pravidelné celodenní docházce do MŠ.