Úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole pro školní rok 2021/2022

Úplatu za předškolní vzdělávání stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní výše úplaty je stanovena na 400 Kč za jeden měsíc v období  od 1. září 2021 do 31. srpna 2022.

Jako variabilní symbol uvádějte vždy přidělené registrační číslo Vašeho dítěte (toto číslo obdržíte od paní učitelky).

Výjimka z úplaty:

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku a je poskytováno bezúplatně nejvýše po dobu 12 měsíců.

Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.

Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění.

Další pravidla ohledně úplaty vzdělávání v MŠ:

Úplata za vzdělávání v měsíci, v němž bude omezen nebo přerušen provoz MŠ po dobu delší než 5 dnů, stanovuje ředitel výši úplaty poměrně k plné výši. V době přerušení provozu MŠ v době hlavních prázdnin, se úplata nehradí.

Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ ani jeden den příslušného kalendářního měsíce, se úplata za předškolní vzdělávání nesnižuje.

Úhrada úplaty za kalendářní měsíc musí být provedena do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.

Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na účet školy č. 524804309/0800.

Závěrečná ustanovení: 

Ředitel školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace ve stanovené době a nedohodne-li si s ředitelem školy jiný termín úhrady.

Úplata za předškolní vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Úplatu za předškolní vzdělávání stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní výše úplaty je stanovena za celodenní docházku dítěte na

500 Kč měsíčně

v období  od 1. září 2022 do 31. srpna 2023.

  • Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně
  • Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky je bezúplatné.
  • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce podle § 6 odst. 6 Vyhlášky č. 14/2005 Sb., v platném znění.
  • V případě přerušení provozu v měsíci červenci a srpnu se částka úplaty poměrně sníží.
  • Úhrada úplaty za kalendářní měsíc musí být provedena do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
  • Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na účet školy č. 524804309/0800.
  • Jako variabilní symbol uvádějte vždy přidělené registrační číslo Vašeho dítěte  (toto číslo obdržíte od paní učitelky).

V Kamýku nad Vltavou 10. 6. 2022                       

Ing. Alena Suchopárová, ředitelka