Vnitřní řád

Vnitřní řád školní družiny je vydán ředitelkou školy v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění, zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími platnými předpisy.

Vnitřní řád školní družiny upřesňuje vzájemné vztahy mezi žáky, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy, upravuje organizaci, provoz, vnitřní režim školní družiny, podrobnosti k docházce do školní družiny a zejména upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců školy a všech zainteresovaných s přihlédnutím k místním podmínkám. Dále upravuje podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky a pravidlech chování žáků, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí a upřesňuje podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.

Seznámení se s tímto Vnitřním řádem je pro žáky, jejich zákonné zástupce i další účastníky zájmového vzdělávání ve školní družině povinné a jeho naplňování závazné.

Vnitřní řád školní družiny, vzdělávací program, zápisový listek, zmocnění k vyzvedávání, a další důležité dokumenty vztahující se ke školní družině, najdete v sekci Úřední deska ZŠ.