Individuální vzdělávání dítěte

Individuální vzdělávání dítěte oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu, nejpozději do konce května, uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; bližší informace poskytne ředitel školy.

Termín ověřování očekávaných výstupů podle RVP PV: dle individuální dohody – prosinec, červen

Způsob ověřování:

K ověřování očekávaných výstupů doloží zákonní zástupci portfolio dítěte. Portfolio se bude skládat z výtvarných prací, grafických a pracovních listů, fotografií (např. dětských staveb), her a seznamu výletů. Portfolio bude obsahovat seznam písní, básní, přečtené dětské literatury, návštěv dětských výstav a divadelních představení. Ověřování osvojování očekávaných výstupů (rozvíjení schopností, dovedností) bude probíhat formou rozhovoru nad portfoliem.

Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření!​

Doporučená literatura pro individuální vzdělávání:

  • Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
  • Školní vzdělávací program MŠ
  • Rok v mateřské škole – Jaro, léto, podzim, zima; Opravilová E, Gebhartová V.
  • Předmatematické činnosti pro předškolní vzdělávání; Kaslová, M., RAABE
  • Hudební činnosti v předškolním vzdělávání; Lišková, M., RAABE
  • Pohybové činnosti v předškolním vzdělávání; Dvořáková, H., RAABE
  • Grafické a pracovní listy pro předškoláky zaměřené na rozvoj jemné motoriky, rozvoj rozumových, poznávacích, jazykových, řečových schopností a dovedností a matematických představ
  • Dětské knihy a časopisy pro předškoláky (pohádky, dětské příběhy, sbírky dětských básní, písní)
  • Odborné knihy zaměřené na předškolní pedagogiku a psychologii

Zákonní zástupci, kteří se rozhodnou pro individuální vzdělávání, obdrží od MŠ „Desatero pro rodiče“ a „Další doporučení pro zákonné zástupce“ (viz sekce Úřední deska MŠ).

S požadavky k ověřování očekávaných výstupů budou zákonní zástupci seznámení při řádném zápisu do MŠ.