EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO) klade důraz především na poznávání životního prostředí, na uvědomování si nezbytnosti zachování podmínek života, na poznávání vztahu člověka a životního prostředí. Zahrnuje činnosti a aktivity probíhající ve školách a školských zařízeních, v rámci volnočasových aktivit i v rámci neorganizovaného volného času jednotlivců zaměřené na oblast životního prostředí. Představuje jeden z klíčových preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a je jedním z prostředků k naplnění udržitelného rozvoje.

EVVO rozvíjí klíčové kompetence v oblasti vzájemných vztahů mezi člověkem a životním prostředím, k nejdůležitějším patří kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, pracovní a občanské. Nezanedbatelné je také propojení EVVO s problematikou zdraví a zdravého životního stylu (MŠMT, 2008).

Školní program EVVO obsahuje nejen dlouhodobé, ale i krátkodobé cíle a výstupy v oblasti EVVO na škole, přehled aktivit, projektů a akcí v rámci aktuálního ročního plánu. Školní program EVVO stanovuje vzdělávací cíle a výstupy, výchovné a vzdělávací strategie a tematické zaměření EVVO na škole, rozvojové a organizační cíle školy, opatření, postupy a odpovědnosti k zajištění EVVO (MŠMT, 2008).

Školní koordinátor EVVO

 • Ing. Alena Plavcová, vyučující přírodopisu

Školní tým

 • Ing. Alena Plavcová , koordinátor EVVO
  • Sestavení dokumentů EVVO a implementace do ŠVP
  • Koordinace aktivit EVVO
  • Zajištění školení a dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti EVVO
  • Spolupráce se zřizovatelem v oblasti aktivit EVVO a ekologizaci provozu školy
  • Zajištění metodických a informačních materiálů EVVO v ZŠ
  • Koordinace projektů EVVO
 • Vyučující na 1. a 2.stupni, vychovatelky ŠD, asistentky pedagoga

Vedení školy

 • Ing. Lýdia Milanovská, ředitelka školy
  • Koordinace ekologizace provozu školy
  • Spolupráce se zřizovatelem v oblasti EVVO
  • Zajištění metodických a informačních materiálů EVVO v ZŠ
  • Začlenění výsledků plánování EVVO do dokumentů školy
  • Zajištění školení a zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků v oblasti EVVO

Ve školním roce 2019/2020 se 15 pracovníků školy zúčastnilo SWOT analýzy, která je důležitým nástrojem pro evaluaci, zhodnocení východisek a podmínek pro EVVO na škole. Je určena tvůrcům strategicky důležitých dokumentů a kromě pozitiv školy identifikuje také negativa, analyzuje příležitosti a hrozby (SWOT -> S = silné stránky, W = slabé stránky, O = vnější příležitosti, T = vnější hrozby) . Na základě výsledků této analýzy byly vedením školy ve spolupráci s expertním týmem školy stanoveny vize, tedy dlouhodobé cíle, o jejichž naplnění bude škola v následujícím pětiletém období usilovat. Více o výsledcích analýzy i o samotném programu EVVO viz přiložené dokumenty níže…

Výchovné a vzdělávací strategie EVVO

Kompetence k učení:

 • vedeme žáky k tomu, aby samostatně a tvůrčím způsobem používali získané vědomosti
 • vedeme žáky k aktivnímu získávání a třídění dalších informací z dostupné literatury, časopisů, televize, internetu, atd.
 • zapojujeme žáky do soutěží a olympiád se zaměřením na EVVO
 • výuku doplňujeme vhodnými výukovými programy, exkurzemi, návštěvami akcí zaměřených na EVVO
 • při výuce používáme projekty, skupinové vyučování apod.

Kompetence pracovní:

 • vedeme žáky k tomu, aby si vážili své práce i práce druhých
 • vedeme žáky k zodpovědnosti za svoji práci
 • umožňujeme žákům osvojit si praktické dovednosti pro chování a pobyt v přírodě
 • učíme žáky uplatňovat principy udržitelného způsobu života
 • učíme žáky odpovědně a ekonomicky nakládat s přírodními zdroji a odpady v souladu se strategií udržitelného rozvoje, minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí

Kompetence k řešení problémů:

 • hledáme s žáky různé varianty řešení problémů životního prostředí
 • učíme žáky o ekologických problémech diskutovat, své řešení obhájit a nahlížet na daný problém z více úhlů
 • umožňujeme žákům prezentovat a obhajovat své názory, myšlenky a nápady ve školním parlamentu
 • při řešení problémových úloh vedeme žáky ke spolupráci ve dvojicích nebo skupinách, k plánování práce, realizaci, hodnocení a prezentaci výsledků

Kompetence občanské:

 • poznáváme s žáky přírodní a kulturní hodnoty v našem okolí
 • na konkrétních příkladech učíme žáky chápat příčiny a následky poškozování přírodních a kulturních památek
 • trénujeme uvažování žáků v souvislostech, vnímání závislosti rozvoje lidské společnosti na přírodě a stavu životního prostředí, porozumění ekonomické, sociální a ekologické provázanosti světa
 • vlastním příkladem vedeme žáky k odpovědnému jednání vůči přírodě a prostředí v každodenním životě
 • společně s žáky třídíme odpad
 • vedeme žáky k zodpovědnému chování ke svému zdraví a zdraví svých spolužáků
 • učíme žáky zodpovědnému přístupu k majetku a dodržování obecných pravidel slušného chování

Kompetence sociální a personální:

 • vedeme žáky k respektování pravidel, na jejichž formulaci se sami podílejí
 • umožňujeme žákům podílet se na chodu školy, vyjadřovat své názory a kritické připomínky
 • vedeme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré mezilidské vztahy

Kompetence komunikativní:

 • učíme žáky naslouchat názorům druhých, vhodně vyjadřovat svůj vlastní názor, správně formulovat své myšlenky
 • vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu
 • rozvíjíme přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami
 • začleňujeme do výuky kooperativní učení