Výběr z Vnitřního řádu školní družiny

Přijetí žáka k zájmovému vzdělávání

O zařazení žáka k zájmovému vzdělávání rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonných zástupců a v souladu s platnou legislativou. Zákonní zástupci přihlašují svoje dítě k pravidelné docházce do školní družiny písemnou formou na zápisním lístku a sdělí rozsah docházky i způsob odchodu ze školní družiny. Nepřítomnost žáka nebo odchylky od pravidelné docházky sdělí písemně nebo osobně zákonný zástupce vychovatelce.
Zápis žáků do školní družiny na následující školní rok probíhá první den zahájení školního roku. Žáci mohou být do školní družiny přijímáni i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje kapacita školní družiny. Termín zápisu je zveřejněn v dostatečném předstihu na webových stránkách školy a na informačním místě školy a školní družiny. Dítě je k zájmovému vzdělávání přijímáno na základě žádosti rodičů. Do školní družiny jsou přijímáni i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úhrada za ŠD

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §123 ods. 4, stanovila ředitelka školy výši úplaty na 100 Kč měsíčně za každého žáka přijatého do školní družiny.

Úhrada za ŠD za období září až červen ve výši 1000 Kč musí být uhrazena do 30. 9. příslušného školního roku.

Požadovanou částku lze uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo zaslat na účet školy č. ú. 524804309/0800 (do poznámky uvést jméno, příjmení a třídu dítěte).

Orientační režim školní družiny

Ranní ŠD

  • 06:00 – 07:30 Zájmová odpočinková činnost, komunitní kruh

Odpolední ŠD

  • 11:05 – 12:30 Stravování ve školní jídelně, sebeobslužná a odpočinková činnost
  • 12:30 – 13:30 Řízená zájmová činnost, odpočinková činnost
  • 13:30 – 14:30 Rekreační činnost, pohybové aktivity, pobyt venku
  • 14:30 – 15:00 Hygiena, odpolední svačina, spontánní a odpočinková činnost, individuální práce se žáky, didaktické hry
  • 15:00 – 16:00 Příprava na vyučování, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, naučné hry, didaktické hry, odpočinková činnost

Poznámka: Časy denního režimu jsou orientační a během školního roku jsou přizpůsobovány školním aktivitám, aktuálním programovým nabídkám a počasí. Pobyt venku může být zkrácen nebo vynechán z důvodů nepříznivého počasí, jako je silný vítr nebo déšť, nepříznivé rozptylové podmínky, nízká (pod – 10 °C) nebo naopak velmi vysoká teplota vzduchu. Zájmový program je pružný a přizpůsobuje se podle potřeby jak přáním žáků, tak i situacím, které mohou nastat v průběhu dne. Do programu jsou začleňovány návštěvy umělců, divadelní představení, exkurze, projektové dny a další programové aktuální nabídky.

Žáky lze vyzvedávat v těchto časových rozmezích:

  1. 11:30 (po obědě) – 13:30 hodin
  2. 14:30 – 16:00 hodin
  3. nebo konkrétní čas vyzvedávání určuje vychovatelka daného oddělení po dohodě se zákonnými zástupci.

Omlouvání nepřítomnosti žáka

Nemůže-li se žák zúčastnit zájmového vzdělávání, jsou jeho zákonní zástupci povinni omluvit jeho nepřítomnost ve vzdělávání, oznámit dobu trvání nepřítomnosti, včetně důvodu, buď písemně, telefonicky nebo osobně vychovatelce oddělení školní družiny, kam jejich dítě dochází, vedoucí vychovatelce nebo třídní učitelce.

Vnitřní řád školní družiny, vzdělávací program a další důležité dokumenty vztahující se ke školní družině, najdete v sekci Úřední deska ZŠ.