ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s usneseními zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon) a v souladu s Vyhláškou č. 151/2018 Sb. v platném znění v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku (2020/2021) takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační čísla, která byla přijata:

01/2020/02 10/2020/02
02/2020/02 11/2020/02
03/2020/02 12/2020/02
04/2020/02 13/2020/02
05/2020/02 14/2020/02
06/2020/02 15/2020/02
07/2020/02 16/2020/02
8/2020/02 17/2020/02
9/2020/02 18/2020/02

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zákonným zástupcům nepředává, je založeno v dokumentaci mateřské školy; je možnost ho vydat na žádost zákonného zástupce.

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 4. 6. 2020 na veřejně přístupném místě v budově mateřské školy. Dále bylo také zveřejněno dne 4. 6. 2020 na webových stránkách školy www.zsmskamyknv.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke KÚ Středočeského kraje a to podáním učiněným u ředitele školy, který toto rozhodnutí vydal.

Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ