ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

zápis k povinné školní docházce v letošním školním roce bude probíhat v souvislosti s protiepidemickými opatřeními Ministerstva zdravotnictví v jiném režimu než ostatní roky. Proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Proběhne pouze formální část zápisu, BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE.

ZÁROVEŇ SE ZÁPISEM K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE BUDE PROBÍHAT I ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY.

TERMÍN ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ZA PŘÍTOMNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

Ředitel školy obtelefonuje zákonné zástupce a dohodne s nimi termín a čas zápisu.

 1. středa 7. 4. 2021 od 8,00 do 16,00 hodin
 2. pondělí 12. 4. 2021 od 8,00 do 16,00 hodin
 3. středa 14. 4. 2021 od 8,00 do 16,00 hodin
 4. další případné termíny a časy mohou zákonní zástupci navrhnout při telefonickém rozhovoru s ředitelem školy
 1. K ZÁPISU PŘIJDE POUZE JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE.
 2. U ZÁPISU BUDE ŘEDITEL ŠKOLY+JEDEN ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE.
 3. AŽ BUDETE U HLAVNÍHO VCHODU ŠKOLY, VOLEJTE NA ČÍSLO: 731 411 924.
 4. U VCHODU SI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE VYZVEDNE ŘEDITEL ŠKOLY.
 5. V ŘEDITELNĚ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE OBDRŽÍ REGISTRAČNÍ ČÍSLO DÍTĚTE A SPOLEČNĚ S ŘEDITELEM ŠKOLY VYPLNÍ ZÁPISOVÝ LIST, ZKONTROLUJÍ VYPLNĚNOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ A POROVNAJÍ ÚDAJE S ÚDAJI NA RODNÉM LISTU A OP; V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ŠKOLNÍ DRUŽINU VYPLNÍ PŘIHLÁŠKU K ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

S sebou nutno přinést: občanský průkaz + rodný list dítěte;

cizinci cestovní pas+povolení k trvalému pobytu (případně žádost)+rodný list dítěte+případně další dokumentaci

TERMÍN ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A ZÁPISU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY BEZ PŘÍTOMNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE:

OD 7. 4. 2021 DO 30. 4. 2021

1. možnost

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ZAŠLE DO DATOVÉ SCHRÁNKY ŠKOLY VYPLNĚNOU A PODEPSANOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE A KOPII OP (KOPIE OP BUDE PO ODKONTROLOVÁNÍ SKARTOVÁNA ŘEDITELEM ŠKOLY, KOPIE RL BUDE ZALOŽENA DO SPISU); V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁROVEŇ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

2. možnost

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE PŘEDÁ ŘEDITELI ŠKOLY U HLAVNÍHO VCHODU NEBO ZAŠLE POŠTOU (ROZHODUJÍCÍ JE DATUM PODÁNÍ NA POŠTU), PŘÍPADNĚ ZAŠLE POŠTOU, V ZALEPENÉ OBÁLCE VYPLNĚNOU A PODEPSANOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE A KOPII OP (KOPIE OP BUDE PO ODKONTROLOVÁNÍ SKARTOVÁNA ŘEDITELEM ŠKOLY, KOPIE RL BUDE ZALOŽENA DO SPISU); V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁROVEŇ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

TERMÍN A ČAS PŘEDÁNÍ SI DOHODNE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE S ŘEDITELEM ŠKOLY PŘEDEM TELEFONICKY NA ČÍSLE: 731 411 924.

3. možnost

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ZAŠLE ELEKTRONICKY EMAILEM S ELEKTRONICKÝM PODPISEM ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE NA EMAILOVOU ADRESU ŠKOLY radek.behensky@zsmskamyknv.cz VYPLNĚNOU A PODEPSANOU ŽÁDOST O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE A KOPII OP (KOPIE RL A OP BUDOU PO ODKONTROLOVÁNÍ SKARTOVÁNY ŘEDITELEM ŠKOLY); V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁROVEŇ VYPLNĚNOU PŘIHLÁŠKU DO ŠKOLNÍ DRUŽINY.

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

S sebou v případě odkladu povinné školní docházky přinést nebo zaslat:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kopii OP + rodného listu dítěte + žádost o odklad povinné školní docházky + doporučení PPP (poradny) + doporučení pediatra (pokud ještě nemáte v PPP vyřízené vyšetření, nic se neděje, přineste nebo zašlete všechny ostatní dokumenty a vše potřebné budeme řešit společně).

ZÁJEMCI O PŘÍPRAVNOU TŘÍDU S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

S sebou v případě odkladu povinné školní docházky A ZÁJMU O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY A ZÁJMU O ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY přinést nebo zaslat:

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, kopii OP + rodného listu dítěte + žádost o odklad povinné školní docházky + doporučení PPP (poradny) + doporučení pediatra (pokud ještě nemáte v PPP vyřízené vyšetření, nic se neděje, přineste nebo zašlete všechny ostatní dokumenty a vše potřebné budeme řešit společně) + žádost o zařazení do přípravné třídy + vyplněnou přihlášku do školní družiny.

V případě, že budete absolvovat zápis k povinné školní docházce na jiné škole, přinesete nebo zašlete žádost o zařazení do přípravné třídy + doporučení PPP + rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky ze školy, kde jste byli u zápisu + vyplněnou přihlášku do školní družiny.

ZÁJEMCI O PŘÍPRAVNOU TŘÍDU BEZ ODKLADU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY (PĚTILETÉ DĚTI)

S sebou v případě ZÁJMU O ZAŘAZENÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY A ZÁJMU O ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY přinést nebo zaslat:

kopii OP + rodného listu dítěte + doporučení PPP (poradny) – (pokud ještě nemáte v PPP vyřízené vyšetření, nic se neděje, přineste nebo zašlete všechny ostatní dokumenty a vše potřebné budeme řešit společně) + žádost o zařazení do přípravné třídy + vyplněnou přihlášku do školní družiny.

Mgr. Radek Behenský, ředitel školy

Dokumenty ke stažení:


Kritéria přijímání dětí k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

KRITÉRIA PŘIJÍMÁNÍ

1)  Splnění podmínek k zápisu:

 • dosažení 6ti let věku dítěte do 31. 8. 2021
 • dosažení 6ti let věku dítěte v době září – prosinec 2021
  (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra)
 • dosažení 6ti let věku dítěte v době leden – červen 2022
  (podmínka: vyjádření školského poradenského zařízení a pediatra)

2) Dítě po odkladu povinné školní docházky

3) Vyplnění písemné žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání zákonným zástupcem

(předložení občanského průkazu nebo pasu, rodného listu dítěte, u cizinců –  předložení pasu s platným povolením k pobytu)

4) Tělesná a duševní zralost dítěte

5) V případě vyšší poptávky než nabídky pro přijetí k základnímu vzdělávání, tj. pokud bude počet žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání na Základní škole a Mateřské škole Kamýk nad Vltavou, příspěvkové organizaci, přesahovat možný počet přijatých dětí, bude rozhodovat trvalé bydliště dítěte. V dalším nutném případě dojde k losování dětí dle stanovených pravidel.

PLÁNUJEME OTEVŘÍT JEDNU PRVNÍ TŘÍDU + JEDNU PŘÍPRAVNOU TŘÍDU PRO POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ.


Desatero pro rodiče předškolních dětí

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče.

Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.

Materiál nabízí rodičům dětí předškolního věku základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. Je třeba mít ale na zřeteli, že zrání dítěte je nerovnoměrné, že každé dítě nemusí všech parametrů dosáhnout, ale může se k nim přiblížit.

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte.

1/ Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
 • svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, oblékne si čepici, rukavice)
 • je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá ubrousek)
 • zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)
 • zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
 • postará se o své věci (udržuje v nich pořádek).

2/ Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • zvládá odloučení od rodičů
 • vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
 • projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
 • ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci)
 • je si vědomé zodpovědnosti za své chování
 • dodržuje dohodnutá pravidla.

3/ Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení)
 • mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
 • mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, předložek aj.)
 • rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
 • má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho pravidla
 • pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo písmenem)
 • používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
 • spolupracuje ve skupině.

4/ Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji (pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
 • zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.)
 • tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím
 • vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
 • umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé tvary, (popř. písmena)
 • rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat)
 • řadí zpravidla prvky zleva doprava
 • používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák).

5/ Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
 • složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
 • rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
 • rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)
 • sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově)
 • najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily
 • rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
 • postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí)
 • reaguje správně na světelné a akustické signály.

6/ Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
 • orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti (deseti)
 • porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
 • rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
 • rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
 • třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
 • přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“)
 • chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
 • rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký).

7/ Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.)
 • „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
 • záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
 • pamatuje si říkadla, básničky, písničky
 • přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
 • postupuje podle pokynů
 • pracuje samostatně.

8/ Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
 • navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
 • nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
 • je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mění si role)
 • zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
 • vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
 • ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
 • k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
 • je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším).

9/ Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební představení
 • zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
 • je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
 • svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo, co bylo správné, co ne
 • zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
 • zná celou řadu písní, básní a říkadel
 • zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku)
 • vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí
 • hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli.

10/ Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:

 • vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
 • zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
 • ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
 • má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
 • přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné
 • má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
 • chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici (dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
 • zná faktory poškozující zdraví (kouření)
 • uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí.