ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Výchovný poradce

Mgr. Lýdia Milanovská

Kontakt

E-mail: lydia.milanovska@zsmskamyknv.cz

Telefon: 731 411 923

Konzultační hodiny:

Kdykoliv po telefonické dohodě

Dokumenty:

Užitečné odkazy a kontakty:

www.proskoly.cz – testy volby povolání a dětských schopností
www.infoabsolvent.cz – informační systém pro absolventy, přehled škol a jejich oborů
www.atlasskolstvi.cz – přehled škol a jejich oborů
portal.mpsv.cz/ – Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí
www.pppstredoceska.cz/ – PPP Příbram
www.zkousky-nanecisto.cz/– testy od páté třídy po maturitu
www.scio.cz – testy na přijímací zkoušky, možno zakoupit nebo zadarmo vyzkoušet demo verzi

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje
pracoviště Příbram

Žádost o vyšetření lze podat prostřednictvím formuláře na webových stránkách www.pppsk.cz

Adresa: Pod Šachtami 294, 261 01 Příbram

Vedoucí odloučeného pracoviště: Mgr. Štěpán Duník

Telefon: 318 624 085
Fax: 318 627 758
Mobil: 733 640 081
e-mailpribram@pppsk.cz


Základní informace k přijímacímu řízení na střední školy

Před vánočními prázdninami obdrží žáci cvičné přihlášky. Vyplněnou a podepsanou přihlášku je potřeba odevzdat do  22. 1. 2020.  Ve škole Vám přihlášky vytiskneme na počítači a doplníme prospěch. Ředitel školy potvrdí svým podpisem a razítkem platnost přihlášky. Teprve poté můžete podat přihlášku na střední školu.

Součástí přihlášky je také potvrzení od lékaře. Nezapomeňte si ověřit, zda toto potvrzení střední škola vyžaduje (v Atlasu školství, na webových stránkách střední školy, u výchovného poradce)

Termín odevzdání přihlášky na střední školu je do 1. 3. 2020.

Počet přihlášek na střední školy – jen 2 přihlášky

Pro 1. kolo přijímacího řízení podává uchazeč 2 přihlášky. Pokud se uchazeč hlásí jen na jednu školu, druhou školu nevyplňuje. V případě, že se uchazeč hlásí do dvou oborů vzdělání na jedné škole, uvede na prvním místě v přihlášce školu a název jednoho oboru vzdělání, na druhém místě tutéž školu a druhý obor vzdělání.

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč podává přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání do 1. března 2020, v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2019.

Předávání přihlášek na střední školy

Uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaným počtem přijímaných žáků do 31. ledna 2020.

Termíny testů jednotných přijímacích zkoušek

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním.

Výsledek jednotné zkoušky má minimálně 60 % podíl na celkovém hodnocení uchazeče při přijímacím řízení.

Obsah jednotných testů

Pro každé kolo budou připraveny jednotné testy z českého jazyka a literatury (ČJL) a matematiky (MA), a to v provedení pro čtyřleté, šestileté a osmileté studium.

Výsledky přijímacího řízení

1) Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2020.

2) Ředitel školy v případě oborů vzdělání s maturitní zkouškou ukončí hodnocení do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (nejpozději 28. dubna 2020) a zveřejní seznam přijatých uchazečů. V případě ostatních oborů vzdělání ukončí ředitel školy hodnocení do 2 pracovních dnů po dni konání školní přijímací zkoušky a zveřejní seznam přijatých uchazečů. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitel doručí rozhodnutí o nepřijetí.

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na SŠ potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na střední škole, zanikají posledním dnem této lhůty účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Cvičné testy