Speciální třídy

Speciální třídy jsou v kamýcké základní škole otevřeny od školního roku 2017/2018. Jsou dvě a vzdělávají se v nich žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a dále žáci s více vadami a autismem.

Hlavním cílem těchto speciálních tříd je předat dětem takové dovednosti, znalosti a návyky, aby se dokázaly co nejvíce a co nejsamostatněji zapojit do běžného života.

Každý žák je vzděláván podle individuálního vzdělávacího plánu, který zohledňuje jeho dovednosti a schopnosti.

Výuka ve speciálních třídách probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením a pro vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami „Cesta“. Žáci tímto plní povinnou školní docházku, školu však mohou navštěvovat deset let.


ST I.S

třídní učitelka: Bc. Petra Chýlová, DiS.,

asistentky pedagoga: Gabriela Cintulová a Milena Drábková

ST II.S

třídní učitelka: Mgr. Jitka Kakešová

asistentky pedagoga: Jaroslava Korecká a Alena Turková