Zápis MŠ

Termín zápisu do MŠ pro rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v úterý 5. 5. 2020 od 13,00 do 17,00 hodin a v náhradním termínu ve čtvrtek 7. 5. 2020 od 13,00 do 16,00 hodin.

Vzhledem k aktuální situaci ohledně koronaviru a s tím spojeného vyhlášení stavu nouze vládou ČR, odkládáme termín zápisu na později. Přesné datum bude zveřejněno na webových stránkách i vchodových dveřích školy.(13.3.2020)

Co s sebou k zápisu

K zápisu s sebou přineste rodný list dítěte, váš občanský průkaz a potvrzení od dětského lékaře, že je vaše dítě schopno zúčastnit se vzdělávání v mateřské škole. Žádost společně s potvrzením pro lékaře najdete na webových stránkách, stejně tak si ale tyto dokumenty můžete vyzvednout osobně přímo v mateřské škole, či u ředitele školy. Žádost je rovněž možno vyplnit až na místě v den zápisu, potvrzení od lékaře nicméně vyřiďte před zápisem.

Průběh zápisu

Podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k předškolnímu vzdělávání. A co dál?

O přijetí rozhodne v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu ředitel školy ve správním řízení. V rámci toho bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které se stane součástí spisu vašeho dítěte v mateřské škole. Samotné rozhodnutí o přijetí vám však již nebude zasláno, ale bude oznámeno, a to:

  • zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na vchodových dveřích mateřské školy
  • a na webových stránkách školy.

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Protože v seznamu nemohou být zveřejněna konkrétní jména, budou zde děti uvedeny pod registračními čísly, která obdržíte u zápisu.    

Doklad o rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte si můžete v případě potřeby také vyžádat.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude předáno osobně v písemné podobě.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budeme postupovat následovně.

Převýší-li počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ, přijímá ředitel školy děti dle pořadí těchto kritérií:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude předložena v předem daném termínu řádného zápisu nebo v určeném náhradním termínu; žádost zákonných zástupců, kteří podají žádost déle, než jsou stanovené termíny, bude řazena dle data podání a přednost budou mít děti přihlášené ve vypsaném řádném nebo náhradním termínu.

2. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31. 8. 2020  (§ 34a odst. 1 a 2 školského zákona) s trvalým pobytem ve spádové oblasti.

3. Děti s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem ve spádové oblasti.

4. Děti starší 3 let, tj. dosáhnou-li nejméně tří let do 31. 8. 2020 (§ 34 odst. 3 školského zákona), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti, přičemž při zařazování dětí k předškolnímu vzdělávání bude jako kritérium pro zařazení bráno datum narození, tj. zařazování dětí proběhne dle věku od nejstaršího k nejmladšímu. Pořadí tříletých zapsaných dětí taktéž ředitel zveřejní na informačním místě školy.

5. Děti 2 leté, tj. dosáhnou-li nejméně dvou let do 31.8.2020, s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti, přičemž při zařazování dětí k předškolnímu vzdělávání bude jako kritérium pro zařazení bráno datum narození, tj. zařazování dětí proběhne dle věku od nejstaršího k nejmladšímu. Pořadí dvouletých zapsaných dětí taktéž ředitel zveřejní na informačním místě školy.

6. Děti různého věku z nespádové oblasti.

Při shodnosti posuzovaných kritérií o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

Bez ohledu na stanovená kritéria může ředitel přihlédnout k závažným okolnostem.