MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 bude v letošním roce probíhat v souvislosti s mimořádnými opatřeními Vlády ČR k ochraně obyvatelstva. Zápis proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.  Proběhne pouze formální část zápisu, BEZ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE a ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ.

Termín zápisu do MŠ pro rok 2020/2021

Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2021 do 16. května 2021 včetně; rozhoduje datum podání.

Protože v seznamu přijatých či nepřijatých dětí k předškolnímu vzdělávání nemohou být zveřejněna konkrétní jména, budou zde děti uvedeny pod registračními čísly, která obdržíte u zápisu buď osobně či telefonicky, případně e-mailem od ředitele školy. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude předáno ředitelem školy osobně v písemné podobě po předchozí telefonické dohodě. Doklad o rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte si můžete v případě potřeby také vyžádat. 

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy: w52mbqk ,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail): radek.behensky@zsmskamyknv.cz
  3. poštou (rozhoduje datum podání na poštu),
  4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné telefonicky předem kontaktovat ředitele školy na telefonním čísle 731 411 924 a dohodnout s ním termín a čas.

NUTNO ODEVZDAT: ŽÁDOST + POTVRZENÍ OD LÉKAŘE + KOPII RODNÉHO LISTU DÍTĚTE

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona (viz příloha č. 1).

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci je vhodné předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Další informace

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, tedy do 31. května 2021.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání budeme postupovat následovně.

Převýší-li počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání volnou kapacitu MŠ, přijímá ředitel školy děti dle pořadí těchto kritérií:

1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude předložena v předem daném termínu řádného zápisu nebo v určeném náhradním termínu; žádost zákonných zástupců, kteří podají žádost déle, než jsou stanovené termíny, bude řazena dle data podání a přednost budou mít děti přihlášené ve vypsaném řádném nebo náhradním termínu.

2. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj. dosáhnou-li věku 5 let do 31. 8. 2021  (§ 34a odst. 1 a 2 školského zákona) s trvalým pobytem ve spádové oblasti.

3. Děti s odkladem povinné školní docházky s trvalým pobytem ve spádové oblasti.

4. Děti starší 3 let, tj. dosáhnou-li nejméně tří let do 31. 8. 2021 (§ 34 odst. 3 školského zákona), s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti, přičemž při zařazování dětí k předškolnímu vzdělávání bude jako kritérium pro zařazení bráno datum narození, tj. zařazování dětí proběhne dle věku od nejstaršího k nejmladšímu.

5. Děti 2 leté, tj. dosáhnou-li nejméně dvou let do 31. 8. 2021, s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti, přičemž při zařazování dětí k předškolnímu vzdělávání bude jako kritérium pro zařazení bráno datum narození, tj. zařazování dětí proběhne dle věku od nejstaršího k nejmladšímu.

6. Děti různého věku z nespádové oblasti.

Při shodnosti posuzovaných kritérií o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy.

Bez ohledu na stanovená kritéria může ředitel přihlédnout k závažným okolnostem.

Výzva k nahlédnutí do spisu

Podle § 36 správního řádu V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, Vás upozorňuji, že jako zákonní zástupci účastníků řízení, máte možnost ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijetí vašich dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné dne 24. 5. 2021 v době od 09,00 do 11,00 hodin a dne 26. 5. 2021 od 09,00 do 11,00 hodin ve škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace. Nemůžete-li se dostavit ve stanovenou dobu, můžete si sjednat náhradní termín na telefonním čísle 731 411 924 nebo prostřednictvím e-mailu radek.behensky@zsmskamyknv.cz.

Upozornění: Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit v souladu s § 36 odst. 4 výše uvedeného zákona na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Přílohy: