Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

při Základní škole a Mateřské škole Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace
(zákonní zástupci)


V souvislosti s ukončením členství ve školské radě paní Lucie Kunclové, která byla zvolena zákonnými zástupci, vyhlašuje ředitelka školy na základě § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, doplňovací volby do školské rady.

Přihlášky do kandidátky školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků je možno podat do 8. 9. 2023 do 14 h na adresu Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace.

Vlastní volby pak proběhnou tajným hlasováním dne 12. 9. 2023 od 14 h do 18 h v budově základní školy. Hlasování se umožní osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit příslušné členy školské rady.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách školy.

V souvislosti s volbami byla jmenována volební komise, na kterou se lze v případě dotazů obrátit:

  • Janka Kociánová
  • Tereza Folbrechtová
  • Michaela Prášková

V Kamýku nad Vltavou
dne 1. 9. 2023
čj.: 267/2023

Mgr. Lýdia Milanovská, v.r. ředitelka školy

Výňatek ze školského zákona:

§ 167

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům                           a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se                       na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu.

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně …

§ 168

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému
     uskutečňování,

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,

c) schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje
    jejich změny,

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních
     školách,

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení
    hospodaření,

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce,

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní
     správu ve školství a dalším orgánům státní správy,

i) podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.