Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, rozhodla v souladu s ustanovením § 46 a § 165 odst. 2 písm. e) v přímé souvislosti s ustanovením § 183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do 1. ročníku školního roku 2022/2023.

K základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, byly přijaty děti pod registračním číslem:

12022                            72022                                    132022                                   

22022                            82022                                     142022

32022                            92022                                     152022

42022                            102022                        162022

52022                            112022                       172022

62022                            122022                       182022

O přijetí každého dítěte bylo v souladu s § 67 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.

Zveřejněním seznamu na webových stránkách školy (www.zsmskamyknv.cz) a veřejně přístupném místě školy se podle § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) považuji rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, zákonný zástupce však může požádat o jeho vydání, příp. nahlédnutí do spisu.

Pozn.: Připomínáme všem rodičům přijatých dětí, že úvodní informativní schůzka s třídní učitelkou před zahájením školní docházky se koná ve středu 8. 6. 2022 od 16.00 hod. v budově základní školy.

Kamýk nad Vltavou 20. 4. 2022, Č.j.: 244/2022

Ing. Alena Suchopárová, ředitelka školy

Vyvěšeno dne: 21. 4. 2022