ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání – školní družina

Č.j.: 633/2021

V Kamýku nad Vltavou dne 1. 9. 2021

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ustanoveními Vyhlášky o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb. a dle ustanovení zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon), v řízení o žádosti k přijetí k zájmovému vzdělávání od školního roku 2021/2022 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k zájmovému vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k zájmovému vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, uchazečů s tímto přiděleným registračním číslem:

Registrační čísla, která byla přijata:

202201 202102 202004 201908 201702
202202 202103 202005 201909 201707
202203 202104 202006 201910 201708
202204 202105 202008 201911 201709
202205 202106 202009 201913 201713
202206 202107 202010 201914 201714
202207 202108 202011 201915  
202208 202114 202013 201802  
202209 202115 202014 201803  
202210 202109 202012 201804  
202211 202110 201901 201806  
202212 202111 201903 201807  
202213 202112 201904 201808  
202214 202113 201906 201809  
202101 202003 201907 201810  

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 1. 9. 2021 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 1. 9. 2021 na webových stránkách školy www.zsmskamyknv.cz.                                                      

Mgr. Radek Behenský, ředitel školy