ZÁKLADNÍ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 141, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 113
MATEŘSKÁ ŠKOLA: Kamýk nad Vltavou 163, 262 63 Kamýk nad Vltavou, tel.: +420 318 677 114

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitel školy jako příslušný správní orgán rozhodl v souladu s ust. § 36 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění (školský zákon), v řízení o žádosti přijetí k základnímu vzdělávání od následujícího školního roku (2020/2021) takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání jsem rozhodl o přijetí k základnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou, příspěvková organizace, uchazečů s tímto registračním číslem:

Registrační čísla, která byla přijata:

01/2020/01 11/2020/01
02/2020/01 12/2020/01
03/2020/01 13/2020/01
04/2020/01 14/2020/01
05/2020/01 15/2020/01
06/2020/01 16/2020/01
07/2020/01 17/2020/01
08/2020/01  
09/2020/01  
10/2020/01  

Toto oznámení bylo vyvěšeno  dne 4.5. 2020 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále bylo také zveřejněno dne 4.5. 2020 na webových stránkách školy www.zsmskamyknv.cz. Tímto dnem začíná běžet lhůta na odvolání. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke KÚ Středočeského kraje a to podáním učiněným u ředitele školy, který toto rozhodnutí vydal.

Mgr. Radek Behenský, ředitel školy